Pályázat módosítása: (2020. 04. 21.):

Módosult az egyedi szennyvízkezelés fejlesztését támogató felhívás

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Egyedi szennyvízkezelés” című (VP6-7.2.1.2-16 azonosítószámú) felhívás.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

 1. Módosult a felhívás bevezető oldala, miszerint a maximálisan igényelhető támogatási összeg 155 millió forintról 310 millió forintra emelkedett. Ennek megfelelően változott a maximálisan igénybe vehető támogatási előleg összege 77 millió forintról 155 millió forintra. Továbbá törlésre került a támogatói döntésekre vonatkozó hivatkozás és a kapcsolódó lábjegyzet.
 1. A felhívás keretösszege 12,04 Mrd Ft-ról 12,41 Mrd Ft-ra módosult a felhívás 1.2. A rendelkezésre álló forrás című pontjában.
 1. Az 1.3 A támogatás háttere című pont kiegészítésre került egy lábjegyzettel:
  „A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet értelmében 2018. május 22. napjától a minisztériumok közötti jogutódlás következtében a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága.”
 1. Kiegészítésre került a 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások című pont az alábbiak szerint:
  „Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén – a csökkenés mértékétől függetlenül – az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában!”
 1. Beillesztésre került a hatályos felhívás sablon alapján 3.4.1.3 Egyéb elvárások című pontja, amely pont e felhívás esetében nem releváns.
 1. A felhívás 3.4.2 Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások című pontjából a műszaki, szakmai tartalom csökkenésére vonatkozó szabály át lett helyezve a 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások című pont alá.
 1. Kiegészítésre került a felhívás 3.5.1 Indikátorok című pontja az alábbiakkal:
  „Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.”
 1. A felhívás 3.5.2 A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam című pontja az alábbi kiegészítéseket tartalmazza:
 • „A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési kérelem) benyújtásának végső határideje a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 36 hónap utolsó napja, de legfeljebb 2023. június 30.”
 • „Felhívjuk a figyelmet, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott egyes eljárási határidők, így a projektvégrehajtás határideje is – a 98/2020.
 • (IV.10) Kormányrendelettel – három hónappal meghosszabbításra került. Természetesen a kedvezményezett joga, hogy az átmeneti hosszabbítási lehetőséggel ne éljen, amennyiben az eredeti feltételek mellett is tudja teljesíteni kötelezettségeit. Minden esetben a kedvezményezett hatásköre, hogy saját projektjének végrehajtása szempontjából a számára legmegfelelőbb megoldást válassza.”
 1. A felhívás 3.6.2 A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek című pontjában módosult a rendezett tulajdoni viszonyok igazolására vonatkozó elvárás:
  „Támogatás abban az esetben folyósítható, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan (ok) tulajdoni viszonyai az ÁÚF 7. pontjában foglaltaknak megfelelnek, és a projekt szempontjából ennek megfelelően rendezett tulajdoni viszonyokat a támogatást igénylő igazolja legkésőbb a Támogatói Okirat kibocsátásáig.”
 1. A felhívás 3.7.1 Indikátorok című pontjából törlésre került a vis maior esetekre vonatkozó jogszabályi hivatkozás, továbbá beépítésre került egy szabály, miszerint:
  „A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §. (1)-(4) szerinti szankció nem alkalmazandó szakpolitikai mutatók és az OP – eredmény – indikátorok esetében.”
 1. A felhívás 3.8 Fenntartási kötelezettség című pontja az alábbi szabályokkal került kiegészítésre:
 • „Az Alaptörvény 53. cikke szerinti veszélyhelyzet időtartama alatt a kedvezményezettnek a foglalkoztatotti bázislétszámot, vagy továbbfoglalkoztatást nem kell fenntartania, kivéve, ha a támogatás kifejezetten a munkahelyek megtartására irányult.
 • A fenntartási időszakban nettó árbevétel növekedés, személyi jellegű ráfordítások növekedése, sajáttőke-növekedés, üzemi szintű eredménynövekedés monitoring-mutatók elmaradása esetén a szankció mértékének meghatározásakor az IH figyelembe veszi a veszélyhelyzet projektre gyakorolt hatását.”
 1. Pontosításra került a felhívás 4. A támogatási kérelmek benyújtásának feltételei című pontjának bevezető szövege.
 1. Kiegészítésre került a 4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre című pont, miszerint:
 • „amennyiben ugyanazon megvalósítási hely tekintetében olyan tevékenységet, illetve beruházást kíván megvalósítani, amelyre a VP6-7.2.1.4-17 azonosítószámú Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései című felhívás kapcsán már rendelkezik Támogatói Okirattal;”
 • „aki jelen felhívás alapján, ugyanazon megvalósítási helyre ugyanazon tevékenység tekintetében – korábban már benyújtott támogatási kérelme vonatkozásában – támogatói okirattal rendelkezik.”
 1. A felhívás 4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja című pontjából törlésre került a benyújtásra vonatkozó 24 hónapos szabály, továbbá a kérelmek benyújtásának határideje meghosszabbításra került 2021.04.21. napjáig, amelynek megfelelően beillesztésre került négy újabb értékelési szakasz is.
 1. A 4.4.2 Kiválasztási kritériumok 2. Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok című alpontja pontosításra került:
  „Amennyiben a fenti hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel meg, és ha az adott jogosultsági kritérium, vagy az adott jogosultsági szempontot igazoló dokumentum hiánya vagy hibája hiánypótlás keretében pótoltatható, akkor hiánypótlási felhívásra kerül sor.”
 1. Az 5.3 A támogatás mértéke, összege című pontjának a) pontja pontosításra került a Bevezető oldal módosításainak alapján, továbbá kiegészítésre került egy szabállyal, miszerint:
  „b) Egy támogatást igénylő több támogatott kérelmével sem lépheti túl az igényelhető maximális támogatási összeget, amibe a konzorciumi formában benyújtott támogatási kérelem adott támogatást igénylőre jutó támogatási összege is beleszámítandó.”
 1. Kiegészítésre került az 5.4 Előleg igénylése című pontja, miszerint nem igényelhető támogatási előleg egyszeri elszámolás esetén.
 1. Pontosításra és kiegészítésre került a felhívás 5.5 Az elszámolható költségek köre című pontjának c) alpontja:
  „c) általános költségek: az építészek, mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadási díjak, a környezeti/pénzügyi fenntarthatóságra vonatkozó tervezési díjak, a projekt-menedzsment költség, közbeszerzési eljárások lefolytatása, tájékoztatás és nyilvánosság, műszaki ellenőri szolgáltatás, könyvvizsgálat.
  Közszféra szervezetek esetén a projektmenedzsment költségek elszámolhatósága tekintetében figyelembe kell venni a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 3.8.2. pontjában foglalt előírásokat.”
 1. A felhívás 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei című pontja:

– az alábbiak szerint került kiegészítésre:

 • „Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a megvalósítani kívánt projektek végső elszámolásának határideje 2023. június 30.”
 • „Az építési beruházás vagy építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot elérő vagy meghaladó elszámolható költségelem vonatkozásában a 116. § (2) bekezdés c) pontja szerinti kedvezményezett esetén csak szállítói finanszírozás alkalmazható, kivéve a 2007-2013 programozási időszakban elindított és részben vagy egészben a 2014-2020 programozási időszak forrásai terhére megvalósuló projektek esetében, vagy ha az irányító hatóság vezetője az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével ettől eltérően dönt.”
 • „Felhívjuk figyelmét, hogy az elszámolhatósághoz szükséges, a veszélyhelyzetben be nem kért alátámasztó dokumentumoknak a helyszínen rendelkezésre kell állnia későbbi ellenőrzésekhez, illetve a veszélyhelyzet elmúltával a dokumentumokat az IH/KSZ döntése alapján be kell nyújtani az IH/KSZ részére. Szabálytalansági gyanú, vagy kockázatok mérlegelése során az IH, közreműködő szervezet, vagy EMVA esetében kifizető ügynökség bekérheti a szükséges alátámasztó dokumentumokat a veszélyhelyzet hatálya alatt is.”

– az alábbiak szerint került pontosításra:

„Jelen Felhívás keretében lehetőség van egyszeri elszámolásra. Amennyiben a kedvezményezett a támogatói okirat kézhezvételét követően az egyszeri elszámolást választja, haladéktalanul köteles azt bejelenteni az irányító hatóságnak.”

– és az alábbiak kerültek törlésre:

„Építési tételek esetében, ha a Támogatói Okirat több kiadási tételt állapít meg, a kifizetési kérelem azonos kiadási tételéhez tartozó elszámolható kiadás összege a Támogatói Okiratban

megállapított kiadási tétel összegét legfeljebb húsz százalékos mértékben meghaladhatja azzal, hogy az adott építésre jóváhagyott kiadások összege nem növekedhet.”

 1. Pontosításra került a felhívás 5.7 Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások című pontja, így továbbra is elszámolható a műszaki ellenőri szolgáltatás, azonban ide nem értve a Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) mérnöki költségeit. Továbbá az Általános költségek és immateriális javak költségei (5.5. fejezet: c-d. pont) közé kerültek a tervezési díjak.
 1. Kiegészült a felhívás 5.9 Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések című pontja a kockázatfinanszírozási támogatásra vonatkozó szabályokkal.
 1. A felhívás 6. számú pontja átnevezésre került Csatolandó mellékletek listája címre és beillesztésre került a 6.1 A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája című pont, a 6.2. A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSHEZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA című pont (amely pont e felhívás esetében nem releváns) és a 6.3. AZ ELSŐ KIFIZETÉSI KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA című pont.
 1. Kiegészítésre került a 6.1 A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája című pont:
 • „Konzorciumok esetében a KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatási kérelem benyújtására című dokumentum;”
 • „Felhívjuk figyelmét, hogy a veszélyhelyzetben be nem kért egyéb alátámasztó dokumentumoknak a helyszínen rendelkezésre kell állnia későbbi ellenőrzésekhez, illetve a veszélyhelyzet elmúltával a dokumentumokat az IH/KSZ döntése alapján be kell nyújtani az IH/KSZ részére. Szabálytalansági gyanú, vagy kockázatok mérlegelése során az IH, közreműködő szervezet, vagy EMVA esetében kifizető ügynökség bekérheti a szükséges alátámasztó dokumentumokat a veszélyhelyzet hatálya alatt is.”
 1. A 6.3. AZ ELSŐ KIFIZETÉSI KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA című pontja szerint:

„Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket az első kifizetési kérelem – az előleget ideértve – benyújtása során csatolni szükséges:.

 • Legkésőbb az első, vízi létesítmény megvalósításával kapcsolatos kifizetési kérelemben mellékelni kell a jogerős vízjogi létesítési engedélyt és a záradékolt építészeti-műszaki tervdokumentációt.
 • Engedélyköteles építési tevékenység esetében legkésőbb az első, építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell a kedvezményezett nevére szóló jogerős építési engedélyt – beleértve az engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki tervdokumentációt és műszaki leírást.
 • Konzorciumok esetében a KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására című dokumentumot.”

„Felhívjuk figyelmét, hogy a veszélyhelyzetben be nem kért egyéb alátámasztó dokumentumoknak a helyszínen rendelkezésre kell állnia későbbi ellenőrzésekhez, illetve a veszélyhelyzet elmúltával a dokumentumokat az IH/KSZ döntése alapján be kell nyújtani az IH/KSZ részére. Szabálytalansági gyanú, vagy kockázatok mérlegelése során az IH, közreműködő szervezet, vagy EMVA esetében kifizető ügynökség bekérheti a szükséges alátámasztó dokumentumokat a veszélyhelyzet hatálya alatt is.”

 1. Pontosításra került a 7. fejezet a További információk ÁÚF tájékoztató leírása.
 1. A széchenyi2020-ra weboldalra történő hivatkozás egységesen átírásra került a palyazat.gov.hu weboldalra való hivatkozásra.
 1. A felhívás egésze pontosításra került a hatályos felhívás sablon alapján.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás mellékleteinek módosulásai az alábbi szerint alakultak:

Rendszerezve és pontosítva lettek a felhívás alábbi mellékletei:

 • 6. számú melléklet – Fogalomjegyzék (továbbá kiegészítésre került a megvalósítási hely definíciójával)
 • Támogatói Okirat

 A fentiekben felsorolt módosítások a 2020.04.22-én kezdődő szakasszal lépnek hatályba.